Hội nghị đề nghị các đoàn thể, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường cần cụ thể hóa và xây dựng chương trình hoạt động cho cá nhân và tập thể. Hội nghị kêu gọi toàn thể CBQL, GV, NV phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học ...