Họp phụ huynh là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong công tác tuyên truyền, vận động của các trường học.